Üzletszabályzat

A megrendelés elküldésével és annak visszaigazolásával szerződés jön létre a BIONIVO webáruház  (BionivoKft.), mint Eladó és a megrendelő, mint Vevő között.

Cégadatok:

Cégnév: Bionivo Kft.
Cég székhelye: 2009 Pilisszentlászló, Béla Király u. 22 
Cégjegyzékszám: 13-09-115137    Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság
Adószám: 14051346-2-13
Telefonszám: 
06 20 77 508 68

Bankszámlaszám: 16200151-18548839
Számlavezető pénzintézet: MagNet Bank
Nemzetközi bankszámlszám (IBAN): HU20
162001511854883900000000

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Weboldal: www.bionivo.com

E-mail: info@bionivo.com

 
Az Eladó köteles a Vevő által megrendelt termékeket a Megrendelőlapon megjelölt szállítási címre eljuttatni amegadott szállítási határidőn belül.

A Vevő köteles az általa megjelölt címre kiszállított termékeket átvenni és a vételárat, ill. szállítási díjat a futárrészére kifizetni, amennyiben nem banki átutalással történt a fizetés.

A vásárlás a 17/1999 sz. Korm. rendelet szerinti feltételekkel jön létre. Megrendelése az elektronikusanmegküldött rendelés-visszaigazolással együtt a Ptk szerint távollévők között kötött adás-vételnek minősül. Aszerződés írásban jön létre, a szerződés adatait 60 napig őrizzük, a megrendelés száma alapján iktatjuk. Aszerződés magyar nyelven jön létre. A szerződéseket az őrzési időn belül elektronikus úton hozzáférhetővétesszük.

Elállás joga

A vevő a termék átvételétől számított 14 napon (naptári nap) belül élhet elállási joggal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének napja nem számít bele.

Elállás esetén a vevő köteles a terméket saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó részére, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.

A termék átvételének napját a futárszolgálat csomagrögzítése / küldemény átvételi jelentése igazolja.

A vevő kipróbálhatja a terméket az elállási határidő alatt.  Fontos tudni ugyanakkor, hogy ha a terméket nem csak kipróbálta, hanem ezen felül is használta, akkor a termék ebből fakadó értékcsökkenésért felelősséggel tartozik a vállalkozás felé. 

Az elállási szándékot szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben) vagy e-mailben jelzett egyértelmű nyilatkozattal, valamint a Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján közölheti.

Garancia

Az Ön által megrendelt termékekre garanciát vállalunk. Ha a megrendelt áru hibás vagy a szállítás soránmegsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük. Ehhez kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal ésküldje vissza a terméket a számlával együtt címünkre, a mi költségünkre. Ha a cserelehetőségét nem kívánja igénybe venni, az áru vételárát visszatérítjük Önnek.

Adatvédelem

A BIONIVO Kft. a birtokába került adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez használjafel, semmilyen formában nem adja azokat tovább.

JOGNYILATKOZAT

A bionivo weboldalt (a továbbiakban: weboldal) a Bionivo Kft. (2009, Pilisszentlászló, Béla Király 22)
(a továbbiakban: Üzemeltető) működteti. A weboldalt az Internet közcélú hálózatán a http://www.bionivo.comcímen lehet elérni. Az oldal linkgyűjteményei tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVII. törvény értelmében az adott linkhez tartozó oldal szerkesztői minősülnek szolgáltatónak. A weboldalhasználatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a weboldal nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

1. A bionivo oldalak felhasználásának feltételei

1.1 A bionivo oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres ésegyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésévelkapcsolatos) megoldások, a bionivo oldalakon feltüntetett, felhasznált és a bionivo oldalakkal egyébkéntkapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések aMagyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretekközött jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

1.2 A bionivo oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemialkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeliengedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyenfelhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül ésközvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a bionivo oldalak felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internethozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult,de kifejezetten nem jogosult azadott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagyformában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővétételére, a tartalomkereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

 

1.3 A bionivo oldalak tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatbanframek használatához (vagy egyébként a bionivo oldalak tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a bionivo oldalak bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a bionivo oldalakvalamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználóközvetlenül a bionivo oldalakra mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a bionivo nyitóoldalára (http://www.bionivo.com) mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is (a "forrás: bionivo" megjelölésfeltüntetésével), és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

2. Felelősség a szolgáltatásért

 

2.1 A bionivo oldalak tartalma elsősorban tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó sajátkockázatára és felelősségére történik. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a bionivo oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy abionivo oldalak vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst.

 

2.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggőszolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa linkek formájában hozzáférhetővé tettinformációk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 

2.3 Az alábbi pontok érintetlenül hagyása mellett az Üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét abionivo oldalak használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.Az Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget a felhasználók által az egyes levelező fórumokban és azehhez hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett hozzászólásokért, azok tartalmáért és fenntartja a jogot,hogy azokat ne közölje vagy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az adott szolgáltatásra az Üzemeltetőáltal meghatározott szabályok szerint. Ugyanez vonatkozik a felhasználók által a bionivo oldalakon elhelyezettvagy e célból elküldött hirdetésekre és egyéb üzenetekre is. Az Üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagykimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért ideértve a bionivo oldalakon elektronikusformátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyébkárokozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes ésegyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkértkizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyibenaz Üzemeltető tudomására jut, hogy más személy valamely más harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő tartalmat helyezett el a bionivo oldalakon, a jogsértő tartalmat akár előzetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelősségetaz adott tartalom elhelyezéséért felelős személyre hárítja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak azÜzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához. Az Üzemeltető a törvény 13. §-a által szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás esetében és során a legteljesebb mértékben együttműködik a jogsérelmet szenvedett jogosulttal. Ezen felül az Üzemeltető az általa elérhetővé tett hivatkozások illetve az azok általelérhető weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei A bionivo oldalak felhasználásának feltételeitrögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagyjogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítésiés eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

 

4. Adatvédelmi szabályok

 

4.1 A bionivo oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melyneksorán az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a bionivo oldalakon történőadatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltetőáltalában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

 

4.2 A bionivo oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából, hogy a bionivo oldalak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltetősemmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

 

4.3 A bionivo oldalak egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokatis tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosításaés további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használtböngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakoregyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

 

4.4 A felhasználó által a regisztráció során megadott és egyébként az Üzemeltetőhöz került személyes adatokkezelése tekintetében az Üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságárólszóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait marad.

 

4.5. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.